Beleid en onze strategie

Beleid

Sinds de oprichting in maart 2018 heeft SWN zich gericht op het verwezenlijken van een stevig bestuur, uitwerking van functieprofielen, en het werven van leden voor de Raad van Advies. Binnenkort publiceren we op deze plek plannen voor de jaren 2019-2022.

Strategie

  • SWN tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het genereren van draagvlak in de Nederlandse samenleving voor het ideaal en de activiteiten van SWN middels de website en netwerken;
  • het werven van fondsen voor het ontwikkelen en financieren van publiekscampagnes.;
  • het initieren en (financieel) ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksueel welzijn in de ruimste zin van het woord.

Verwerving van middelen

SWN beoogt gelden te verwerven door:

  • subsidies;
  • giften en bijdragen van derden;
  • inkomsten uit het vermogen van de stichting;
  • inkomsten uit door de stichting, al dan niet op verzoek of in opdracht van derden verrichte diensten;
  • hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;
  • andere baten