Over SWN

Missie

Stichting Seksueel Welzijn Nederland beoogt bevordering van Seksueel Welzijn en Seksuele Gelijkheid in Nederland voor iedereen die seksueel actief is of dat wil zijn, door te onderzoeken, te informeren, en verandering te bewerkstelligen via het up to date houden van de website, maar ook, in de toekomst, via met crowdfunding gefinancierde campagnes.

Kernwaarden
 • Plezier
 • Gelijkheid
 • Wederkerigheid
 • Inclusiviteit
 • Autonomie
 • Verbondenheid
Visie

Ieder individu, ongeacht sekse, gender, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, geloof, herkomst, sociaal-economische status, en lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, heeft recht op een seksueel leven dat bijdraagt aan welbevinden. Dat betekent dat iedereen in staat moet worden gesteld tot het maken van soevereine keuzes op het gebied van seksualiteit en relaties op basis van onbelemmerde toegang tot betrouwbare seksuele en relationele vorming, een stapsgewijze seksuele ontwikkeling, en goede hulpverlening. Uiting kunnen geven aan seksuele wensen en mogelijkheden wordt onlosmakelijk verbonden geacht aan het kunnen aangeven van eigen seksuele grenzen en het respecteren van die van een ander. Het bevorderen van gendergelijkheid in seksueel welzijn is nadrukkelijk één van de doelstellingen van de stichting.

Beleid

Sinds de oprichting in maart 2018 heeft SWN zich gericht op het verwezenlijken van een stevig bestuur, uitwerking van functieprofielen, en het werven van leden voor de Raad van Advies. Binnenkort publiceren we op deze plek plannen voor de jaren 2019-2022.

Strategie
 • SWN tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • het genereren van draagvlak in de Nederlandse samenleving voor het ideaal en de activiteiten van SWN middels de website en netwerken;
 • het werven van fondsen voor het ontwikkelen en financieren van publiekscampagnes.;
 • het initieren en (financieel) ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksueel welzijn in de ruimste zin van het woord.
Verwerving van middelen

SWN beoogt gelden te verwerven door:

 • subsidies;
 • giften en bijdragen van derden;
 • inkomsten uit het vermogen van de stichting;
 • inkomsten uit door de stichting, al dan niet op verzoek of in opdracht van derden verrichte diensten;
 • hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;
 • andere baten